Due Diligence

Problemy wewnętrzne przedsiębiorstwa prowadzą do osłabienia zaufania kontrahentów do firmy, a w konsekwencji utratę lub ograniczenie źródeł finansowania, postępowania windykacyjne, a w rezultacie nawet utratę klientów, stanowiących źródło przychodu.

Nasz zespół specjalistów przygotowuje i wdraża kompleksowe rozwiązania dla firm w kryzysie, które często muszą funkcjonować pod rosnącą presją otoczenia biznesowego. W zależności od sytuacji kryzysowej dobieramy właściwe i optymalne narzędzia: od restrukturyzacji natury faktycznej, polegającej na identyfikacji nieefektywności i zagrożeń oraz wdrożenia właściwych zmian organizacyjnych po wykorzystanie procedur sądowych.

Due diligence przed restrukturyzacyjne

Przy udziale specjalistów branżowych, prowadzimy badanie sytuacji prawno – ekonomicznej przedsiębiorstwa w celu identyfikacji przyczyn problemów zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz firmy. Analizujemy efektywność działalności operacyjnej, zdolność zarządczą, strategię rozwoju oraz politykę kosztową i cenową. Na podstawie powyższych działań opracowujemy plan działań naprawczych, który będzie podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do zawarcia porozumień z wierzycielami.

Przygotowanie struktury organizacynej

Przygotowujemy organizację pod względem formalnym, prawnym oraz komunikacyjnym w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed szybką utratą przez przedsiębiorstwo kontroli nad aktywami, zasobami, które są istotne dla skutecznego przeprowadzenia procesu transformacji firmy.

Negocjacje i porozumienia z wierzycielami

Przygotowujemy proces negocjacji z wierzycielami, począwszy od przygotowania optymalnej propozycji dla wierzycieli, negocjujemy z wierzycielami szczegółowe warunki zawieranych porozumień układowych oraz pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań. Negocjujemy umowy typu „standstiil”, prowadzące do zawieszenia toczących się procesów sądowych oraz często już wszczętego procesu windykacji.

Doradztwo i wsparcie źródeł finansowania

Zapewniamy optymalizację pod kątem prawnym od samego początku rozpoczęcia działań związanych z wdrożeniem pożądanych zmian w firmie, w tym w obszarze sporów sądowych, negocjacji oraz opracowania wszelkich istotnych dla planowanej restrukturyzacji dokumentów prawnych.

Optymalnie wykorzystujemy wewnętrzne źródła finansowe w firmie. Wspieramy pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów – fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, finansowania pomostowe, inwestorów branżowych oraz indywidualnych.

Pakiety wsparcia publicznego

Prowadzimy analizę w kierunku wypełnienia warunków do uzyskania różnorodnych form pomocy Państwa, od instytucji umorzenia bądź rozłożenia na raty zobowiązań publicznoprawnych, po możliwość skorzystania z różnorodnych form dotacji i wsparcia finansowego ze strony instytucji państwowych.

Komunikacja kryzysowa

Wdrażamy standardy PR właściwe dla sytuacji kryzysowej – opracowujemy zasady i standardy komunikacji rynkowej oraz komunikacji wewnątrzfirmowej. Szkolimy pracowników w przedmiocie ustalonych zasad bezpośredniego kontaktu, jak również doradzamy przy realizacji kampanii medialnych, w tym odbudowy reputacji firmy.  Redagujemy materiały informacyjne, wspieramy kształtowanie właściwych postaw i motywacji u pracowników, wspieramy kadrę zarządzającą w zakresie wystąpień publicznych. Obsługujemy złożone procesy komunikacji z wierzycielami.

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: